mở những ô cửa
BÀI CỦA KHÁCH
Các bài của khách gửi cho Blog Măng Cụt

We, Robots


In pain we trust


Cổ Long Giả Giả Cổ Long


Fear unites, Fear divides, Fear conquers ...

Lo sợ thì đoàn kết, an ổn thì chia rẽ


Sex sells. And ... does twice as better.


Anh - EU hậu li dị

Man of the people


Different is the next Conventional ...


Phenol nào... và thế thì bao nhiêu